• 0.000000lag
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Ben Ullings – Houten Boten
Oudewal 36
1749 CD WARMENHUIZEN

E-mail
info@ullings.nl

Ingeschreven bij kvk onder nr
37130312

AGB

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.    Verkoper: Ben Ullings Houten Boten
b.    Afnemer: de koper/opdrachtgever

Artikel 2 – Toepasselijkheid
a.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere met de verkoper gesloten overeenkomst van koop, verkoop en bouw van nieuwe pleziervaartuigen en casco’s, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingsstukken en op alle overeenkomsten van aanneming van werk, op elk door de verkoper gedane aanbod en alle andere overeenkomsten van koop en verkoop.
b.    Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst van verbouw, reparatie of onderhoud van pleziervaartuigen of onderdelen daarvan.

Artikel 3 – Offertes
a.    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen als het tijdstip van levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijsaanbiedingen zijn inclusief BTW.
b.    Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging, van de opdracht door de verkoper dan wel indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de afnemer. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de afnemer voor de daadwerkelijke levering, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.
c.    Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen,
alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van verkoper,
binden verkoper slechts indien zij schriftelijk door verkoper zijn
bevestigd.
d.    Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van de verkoper
binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn
bevestigd. Als ondergeschikt zijn in dit verband te beschouwen alle
werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
e.    Verkoper is gerechtigd alvorens verdere uitvoering aan de
overeenkomst te geven, van de afnemer zekerheid te verlangen
met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting.
f.    Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten
en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.
g.    Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en
vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij
(vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is de verkoper niet
aansprakelijk.

Artikel 4 – Garantie
a.    De verkoper garandeert dat hij een pleziervaartuig of casco, inclusief de overeengekomen uitrustingsstukken, levert dat beantwoordt aan de overeenkomst. De verkoper garandeert bovendien dat het geleverde de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn.
b.    De verkoper garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en in goed vakmanschap worden uitgevoerd met gebruikmaking van materiaal van goede kwaliteit.
c.    De verkoper garandeert met inachtneming van het bovenstaande gedurende een termijn van twaalf maanden de afwezigheid van gebreken die zich na oplevering openbaren of ontstaan.
d.    Voor onderhoudswerkzaamheden en reparaties geldt een garantietermijn van drie maanden.
e.    Op onderdelen die door derden zijn geleverd en door de verkoper zijn verwerkt gelden de garantievoorwaarden van deze derden.
f.    Bij onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden wordt op eventuele schilder- en coatingswerkzaamheden geen garantie gegeven.
g.    Onverminderd de rechten die hem op grond van de wet toekomen heeft de afnemer recht op kosteloos herstel van gebreken en vervanging van gebrekkige onderdelen op de werf van de verkoper binnen een redelijke tijd.
h.    Herstel bij een derde is alleen mogelijk als de verkoper niet of niet tijdig in staat is het gebrek te herstellen op de eigen werf.
i.    De derde die een noodzakelijk herstel kan uitvoeren wordt in overleg met de afnemer door de verkoper aangewezen.
j.    De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken in het ontwerp als dit niet door hemzelf is geleverd. Ook is de verkoper niet aansprakelijk voor de bruikbaarheid en deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken die door de afnemer zijn voorgeschreven of geleverd.
k.    De verkoper is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die voortkomen uit de aard en de hoedanigheid van de gebruikte materialen.
l.    De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid of door derden aangebrachte veranderingen. Ook is de verkoper niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade als gevolg van genoemde gebreken.
m.    Noodreparaties vallen buiten de garantie.
 
Artikel 5 – Levertijd
a.    Onder levertijd wordt verstaan de tijd tussen de datum waarop de overeenkomst is gesloten of de opdracht tot bouw of reparatie is gegeven en de overeengekomen datum van levering af bedrijf.
b.    De verkoper stelt de afnemer schriftelijk onder vermelding van redenen in kennis van een te verwachten overschrijding van de levertijd. Hij geeft, voor zover mogelijk, aan hoe groot die overschrijding zal zijn.
c.    De levertijd wordt verlengd met het oponthoud dat ontstaat door nalatigheid van de afnemer om, ondanks tijdige aanmaning, een aan de verkoper verschuldigd bedrag te voldoen of aan een andere verplichting jegens verkoper te voldoen. Kosten die het gevolg zijn van deze nalatigheid komen voor rekening van de afnemer.
d.    De verkoper is pas in gebreke als de levertijd met meer dan 20% wordt overschreden vanwege oorzaken die hem zijn toe te rekenen.

Artikel 6 – Overmacht
a.    Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van
de verkoper opgeschort. Als de periode, waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer
duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst,
zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.  
b.    Als de verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen kan voldoen is de verkoper gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract.
c.    Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan, een
verhindering om te presteren door omstandigheden die
 niet voorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de
overeenkomt en niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: geen of niet-tijdige,
dan wel niet-behoorlijke levering aan de verkoper door diens
toeleveranciers. Geen, niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering
door de verkoper als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking,
bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste,
weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken
aan informatiesystemen van verkoper of diens toeleveranciers,
gebrek aan- of intrekking van vervoersmogelijkheden en in- en
uitvoerbeperkingen

 
Artikel 7 – Levering
a.    De levering vindt plaats af bedrijf. Als een afleveringsproefvaart is overeengekomen, geschiedt levering op de plaats van de proefvaart.
b.    De verkoper biedt de afnemer voor de aflevering de gelegenheid het vaartuig te (laten) inspecteren. Ook bij onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden biedt de verkoper de afnemer de gelegenheid tot inspectie.
c.    De afnemer moet binnen veertien dagen na kennisgeving gebruik maken van de gelegenheid tot inspectie. Als de afnemer geen gebruik maakt van de geboden gelegenheid wordt het vaartuig of de zaak geacht te zijn geleverd. De afnemer kan zich er dan niet meer op beroepen dat het vaartuig of de zaak gebreken vertoont die hij redelijkerwijs tijdens inspectie had kunnen ontdekken.
d.    Als levering heeft plaatsgevonden gaat het risico van het geleverde over op de afnemer.
e.    Als de afnemer na levering gebreken of manco’s ontdekt aan het vaartuig of andere zaken dient hij dit binnen twee doch uiterlijk binnen acht weken na ontdekking schriftelijk te melden bij de verkoper. Dit op straffe van verval van rechten tot nakoming en/of herstel en/of vergoeding van schade.
f.    Als de afnemer na levering in gebreke blijft met de afname van het vaartuig of andere zaken, dan worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 8 – Koopprijs en aanneemsom
a.    Alle koopprijzen en aanneemsommen gelden netto contant ter plaatse voor de levering overeengekomen.
b.    Op verzoek van de meest voor de hand liggende partij wordt elke verhoging of verlaging van prijzen, voor zover van invloed op de koopprijs of aanneemsom, doorberekend als zij na meer dan drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst optreedt en er nog niet is geleverd dan wel bedoelde werkzaamheden nog niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd. Als ten gevolge van verhoging van de prijzen de koopprijs of aanneemsom met meer dan 20% stijgt, heeft de afnemer het recht de koopovereenkomst te ontbinden, dan wel van de overeenkomst af te zien.
c.    In de koopprijs of aanneemsom zijn steeds begrepen de terzake verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen die gelden op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, tenzij anders vermeld. Wijzigingen van deze heffingen worden in de koopprijs of aanneemsom doorberekend.
 
Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden
a.    Betaling vindt plaats bij levering tenzij anders overeengekomen. Alle betalingen geschieden door overmaking op een door de verkoper aan te wijzen bankrekening dan wel contant aan de verkoper.
b.    Als er sprake is van nieuwbouw wordt de totale aanneemsom voldaan in de volgende termijnen en percentages: 20% bij opdrachtbevestiging, 40% bij start van de werkzaamheden en 40% voor aflevering.
c.    Als er sprake is van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden wordt de totale aanneemsom voldaan in de volgende termijnen en percentages: 60% bij start van de werkzaamheden en 40% voor aflevering.
d.    In alle gevallen geldt een betalingstermijn van ten hoogste veertien dagen. Als de afnemer het verschuldigde bedrag niet op de overeengekomen vervaldag betaalt wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn. In dat geval is de verkoper bevoegd de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de afnemer in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag.
e.    Als de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd op verzoek van de afnemer of omdat de afnemer zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, is de verkoper bevoegd betaling van de koopprijs dan wel aanneemsom te eisen op het tijdstip waarop deze betaling bij normale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn.

Artikel 10 – Zekerheidsrechten
a.    Het eigendom van de verkochte zaak zal ingeval van verkoop door de verkoper niet eerder overgaan dan op het moment dat de verkoopsom en het eventueel meer verschuldigde terzake van de transactie volledig aan de verkoper zijn voldaan.
b.    In alle gevallen van aanneming van werk, nieuwbouw daaronder begrepen, zijn het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren, voorzover aanwezig op het erf van de verkoper of elders in bewaring, het eigendom van de afnemer. De verkoper heeft te allen tijde pandrecht op voornoemde goederen als de afnemer inbreuk maakt op de overeenkomst.
c.    Het feit dat de afnemer voor de aflevering van het voltooide vaartuig reeds eigenaar is van het vaartuig in aanbouw en van alle daarvoor bestemde materialen, zal niets toe- of afdoen aan de verplichtingen die de verkoper heeft na te komen volgens de aannemingsovereenkomst en deze voorwaarden.
d.    Ondanks het pandrecht van de verkoper heeft ontbinding van de aannemingsovereenkomst niet tot gevolg dat het eigendomsrecht van de afnemer vervalt voordat de ontbinding zal zijn afgewikkeld.
e.    De verkoper is bevoegd om het desbetreffende vaartuig en de daarbij behorende uitrusting en toebehoren onder zich te houden totdat de afnemer het totaal verschuldigde bedrag, inclusief de uit dit retentierecht voortvloeiende kosten, heeft voldaan.
f.    In de gevallen bedoeld in lid a en b van dit artikel is de verkoper bevoegd om zonder gerechtelijke tussenkomst het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen te verkopen en de opbrengst in mindering te brengen op zijn uitstaande vordering, als de afnemer, na door de verkoper bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn gemaand, zes maanden na datum van dit schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan.
g.    Deze verkoop kan de verkoper pas ten uitvoer brengen nadat hij na afloop van de periode van zes maanden de afnemer bij deurwaardersexploot opnieuw heeft gemaand het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen te voldoen.

Artikel 11 – Verzekering
a.    De verkoper is verplicht het in aanbouw zijnde vaartuig, alsmede de voor de nieuwbouw of verbouw bestemde materialen zowel tijdens het verblijf op de werf als tijdens de proefvaart op zijn naam te verzekeren tegen alle risico’s.
b.    Het recht op uitkering van de verzekeringspenningen wordt door de verkoper overgedragen aan de afnemer ten bedrage van de som van de door deze gedane aanbetalingen. De verzekeraar is aan deze overdracht pas gebonden na aanvaarding of betekening door de verkoper. Zolang de verkoper niet heeft aangetoond aan die verplichtingen te hebben voldaan is de afnemer te allen tijde gerechtigd zijn betalingen op te schorten.
c.    De bij schade uit te keren verzekeringsgelden zullen worden gebruikt om die schade te herstellen op de manier zoals tussen partijen overeen is gekomen.
d.    Als het vaartuig “total loss” wordt verklaard zal de overeenkomst ontbonden worden geacht.
e.    De zaken dienen tenminste te zijn verzekerd tot het bestaande belang.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
a.    Voor schade aan de zijde van de afnemer, die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de verkoper of personen die door hem zijn aangesteld ter uitvoering van de werkzaamheden zoals opgedragen door de afnemer, is de verkoper aansprakelijk.
b.    De totale schade is beperkt tot het maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis en zoals vermeld in de algemene voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van de verkoper.
c.    De afnemer is aansprakelijk voor schade jegens de verkoper die door een toerekenbare tekortkoming van hem en de zijnen is veroorzaakt.